لیسه نسوان البیرونی نو آباد

شماره نام نام پدر نام پدر کلان مکتب ولایت نمره
1 خالده رجب علی غلام علی لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 256.5
2 نسرین عبدالطیف محمد یوسف لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 155.25
3 زهرا محمد رضا محمد نبی لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 155.25
4 کتایون نواب غلام رضا لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 148.5
5 عاطفه محمد نادر عوض لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 148.5
6 خدیجه نظام علی علی گوهر لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 145.125
7 فاطمه عبدالرزاق لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 145.125
8 شیماه محمد حسین میر حیدر لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 141.75
9 حفیظه عوض علی محمد جوله لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 138.375
10 نازگل محمد جمعه خان ابراهیم لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 138.375
11 زهرا قربان علی غلام حسن لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 135
12 بهاره محمد علی راقلی لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی 135
13 فاطمه عبدالحکیم عید محمد لیسه نسوان البیرونی نو آباد غزنی%