لیسه نسوان مگنگ

شماره نام نام پدر نام پدر کلان مکتب ولایت نمره
1 گل جمن محمد حسین خانعلی لیسه نسوان قلعه شهاده غزنی 165.375
2 عاقله ضامن علی خادم حسین اکبری لیسه نسوان قلعه شهاده غزنی 128.25
3 فاضله میرافغان محمد شاه لیسه نسوان مگنگ غزنی 182.25
4 ستاره جمعه خان خدا داد لیسه نسوان مگنگ غزنی 162
5 فاطمه میرافغان محمد شاه لیسه نسوان مگنگ غزنی 145.125
6 سیما گل علی محمد اسحق لیسه نسوان مگنگ غزنی 118.125
7 لطیفه میر افغان محمد شاه لیسه نسوان مگنگ غزنی 108
8 ظریفه روزشا باز محمد لیسه نسوان مگنگ غزنی 118.125
9 راحله محمد ناظر موسن لیسه نسوان توحید آباد غزنی 148.5