لیسه نسوان مغلان

شماره نام نام پدر نام پدر کلان مکتب ولایت نمره
1 فرشته محمد صادق جان محمد لیسه نسوان مغلان غزنی 148.5
2 ملالی صفرعلی صفدرعلی لیسه نسوان مغلان غزنی 144
3 گلابی بسم الله عبدالمجید لیسه نسوان مغلان غزنی 135
4 عاطفه حاجی ذکر الله حاجی عبدالطیف لیسه نسوان مغلان غزنی 74.25
5 عارفه سلمان علی چمن لیسه نسوان مغلان غزنی 81
6 الله میر گل میر لیسه نسوان مغلان غزنی 128.25
7 مدینه میراجان محمداکبر لیسه نسوان مغلان غزنی 94.5
8 مرضیه علی جمعه محمد افضل لیسه نسوان مغلان غزنی 101.25
9 فایزه محمد سلیم شاه لیسه نسوان مغلان غزنی 138.375
10 رخسار محمد کریم حکیم لیسه نسوان مغلان غزنی 101.25
11 صالحه عصمت الله ابراهیم لیسه نسوان مغلان غزنی 141.75
12 هوا محمد ظاهر محرم علی لیسه نسوان مغلان غزنی 148.5
13 بنفشه احمد علی لیسه نسوان مغلان غزنی 151.5
14 فاطمه اسحق یعقوب لیسه نسوان مغلان غزنی 209.25
15 نیلاب عبدالقادر محجب علی لیسه نسوان مغلان غزنی 135
16 شکیلا عبدالحسین جان علی لیسه نسوان مغلان غزنی 145.125
17 نیلا عبدالرحمن حاجی اختر محمد لیسه نسوان مغلان غزنی 131.625
18 رابعه میرزا محمد سخی داد لیسه نسوان مغلان غزنی 111.375
19 نونهال محمد عیسی قدم شاه لیسه نسوان مغلان غزنی 151.875