لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان

شماره نام نام پدر نام پدر کلان مکتب ولایت نمره
1 سونا انیس الحق نورالحق لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 155.25
2 پشتون پیر محمد خیر محمد لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 138.375
3 ریحانه علی والله محمد علی لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 135
4 زینب محمد جان محمد اکبر لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 135
5 آسما غلام فاروق حاجی ستوری لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 94.5
6 نظیفه عبدالعلیم عبدالمجید لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 158.625
7 زهرا عبدالغفور گل شیر لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 108
8 وژمه محمد حنیف محمد عارف لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 141.75
9 بجیبه شیر جان عبدالرحمن لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 148.5
10 عاقله حاجی مرتضی باز محمد لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 255
11 شهر بانو باز محمد علی محمد لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 155.25
12 هوسی کریم الله جان محمد لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 145.125
13 فوزیه غلام فاروق حاجی ستوری لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 114.75
14 ذاکره احمد علی علی جمعه لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 111.375
15 زینب غزنی خان آقا گل لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 158.625
16 گلالی رحمت الله حاجی غلام حضرت لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 84.375
17 شکیلا غلام نبی غلام سرور لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 155.25
18 کریمه جان علی برات علی لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 138.375
19 ذکیه حبیب الرحمن حاجی زلمی لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 124.875
20 حنیفه غزنی خان آقا گل لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 67.5
21 مسعوده حیات الله معصوم علی لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 158.625
22 امیلا غلام سرور غلام صدیق لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 145.125
23 فروزان محمد شریف محمد ابراهیم لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 135
24 نجیبه گل بهار حاجی غزنی خان لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 195
25 شکیبا گل بهار حاجی غزنی خان لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 168.75
26 نرگس محمد احسان محمد رحیم لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 162
27 علینا علی گل رستم علی لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 158.625
28 شرین عبدالرزق ولی محمد لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 124.875
29 نازیه محمد احسان محمد غنی لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 131.625
30 حمیرا لعل محمد سفر علی لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 178.875
31 پروانه نظر محمد صالح محمد لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 148.5
32 سعیده نجیب الله رمضان لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 94.5
33 فهیمه غلام رسول حاجی ستوری لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 124.875
34 حمیرا عبدالولی ملک سید احمد لیسه نسوان قلعه امیر محمد خان غزنی 189