لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول

شماره نام نام پدر نام پدر کلان مکتب ولایت نمره
1 حمیده جان علی محمد علی لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 165.375
2 صدیقه عزیز رمضان لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 148.875
3 لایقه محمد جمعه غلام علی لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 135
4 فاضله بنیاد محمد یونس لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 172.125
5 صدیقه عزیز رمضان لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 138.375
6 عادله عبدالاحمد علی لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 155.25
7 رازقه محمد حسین عبدالحسین لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 138.375
8 لطیفه عبدالله علی جمعه لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 114.75
9 حمیده جان علی قمید علی لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 165.375
10 نازگل محمد انور شیر محمد لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 195
11 فاطمه محمد ابراهیم خادم حسن لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 155.25
12 آمینه شاه علی جمعه اسحاق لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 151.875
13 مدینه غلام سخی محمد علی لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 141.75
14 فاطمه علی جمعه غلام علی لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 114.75
15 زرین محمد سرور خدایرحیم لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 111.375
16 گل افشان میرزا حسین لیسه نسوان فاطمه الزهرا بکاول غزنی 135