لیسه نسوان خواجه علی

شماره نام نام پدر نام پدر کلان مکتب ولایت نمره
1 تمنا محمد رضا محمد عیسی لیسه نسوان خواجه علی غزنی 165.375
2 علینا محمد انور سرور علی لیسه نسوان خواجه علی غزنی 232.875
3 عاطفه نعمت الله عبدالحلیم لیسه نسوان خواجه علی غزنی 189
4 سمیرا حاجی لطف الله بسم الله لیسه نسوان خواجه علی غزنی 135
5 تمنا محمد ابراهیم محمود شاه لیسه نسوان خواجه علی غزنی 148.5
6 رحیمه رمضان صفدر لیسه نسوان خواجه علی غزنی 145.125
7 سمیرا سید علی اکبر سید محمد هاشم لیسه نسوان خواجه علی غزنی 165.375
8 لیدا محمد حسین حاجی عوض علی لیسه نسوان خواجه علی غزنی 182.25
9 صفا عبدالودود لیسه نسوان خواجه علی غزنی 226.125
10 پریگل محمد علی سلطان لیسه نسوان خواجه علی غزنی 239.625
11 جملیه غلام حضرت غلام رسول لیسه نسوان خواجه علی غزنی 138.375
12 عطریا محمد حسین عزیز الله لیسه نسوان خواجه علی غزنی 135
13 فردینا اسدالله لیسه نسوان خواجه علی غزنی 155.25
14 فهمیده عتیق الله محمد جان لیسه نسوان خواجه علی غزنی 118.125
15 خالده غلام فاروق حاجی غلام رسول لیسه نسوان خواجه علی غزنی 178.875
16 نرگس غلام بهاو الدین غلام غوث لیسه نسوان خواجه علی غزنی 148.5
17 آرزو نور محمد سفر محمد لیسه نسوان خواجه علی غزنی 121.5
18 مهدیه احمدزی طاهری لیسه نسوان خواجه علی غزنی 151.875