لیسه نسوان حیدر آباد

شماره نام نام پدر نام پدر کلان مکتب ولایت نمره
1 سکینه عزت الله عوض لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 168.75
2 شفیقه شعبان حسین علی لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 141.75
3 عابده رستم علی محمد علم لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 148.5
4 شریفه محمد جعفر دولت لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 320
5 ثریا عبدالواحد عبدالکریم لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 286.875
6 کریمه علی بابا حسین علی لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 168.75
7 عادله سلمان علی ابراهیم لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 178.875
8 مریم غلام علی رمضان علی لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 168.75
9 خمسیه علی والله امان الله لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 135
10 پرستو محمد علی امین الله لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 199.125
11 لیدا شیر محمد قمر علی لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 128.25
12 مدینه محمدچمن لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 84.375
13 مرضیه احمد شاه علی شفأ لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 151.875
14 نسیمه محمد ظاهر غلام سخی لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 148.5
15 مدینه سید ناصر لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 205.875
16 زهرا غلام حسین داد محمد لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 128.25
17 ریحانه محمد حسین محمد ابراهیم لیسه نسوان حیدر آباد غزنی 151.875